Департамент міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОДА
Приймальня департаменту
(0432) 53-09-59
(0432) 66-14-38
Дата: 23.02.18
uk
  • uk

Положення про Департамент

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 25 березня 2016 року № 190

 


П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації1. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству закордонних справ України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:
3.1. Державної політики економічного і соціального розвитку.
3.2. Державної промислової політики.
3.3. Державної регіональної політики.
3.4. Державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства.
3.5. Державної політики у сферах міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
3.6. Державної цінової політики.
3.7. Державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи.
3.8. Державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.
3.9. Державної політики у сфері управління об’єктами державної власності.
3.10. Державної політики у сфері туризму.
3.11. Виконання заходів в рамках європейської інтеграції та співробітництва з міжнародними організаціями.
3.12. Сприяння активізації зовнішньоекономічної діяльності та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на території області

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
4.2. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, комісіями обласної Ради, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян.
4.3. У межах своїх повноважень підтримує постійні робочі зв’язки з Міністерством закордонних справ України та Мінекономрозвитку України щодо реалізації основних засад державної зовнішньоекономічної політики, пріоритетних напрямів зовнішньої політики на регіональному рівні, а також постійні контакти з дипломатичними представництвами іноземних держав, урядових та неурядових організацій, представництвами іноземних підприємств, які розташовані в Україні та області.
4.4. Сприяє розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва у галузях економіки, торгівлі, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, спорту та інших сфер суспільного життя.
4.5. Сприяє реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань транскордонного співробітництва, в тому числі у рамках єврорегіонів.
4.6. Координує та контролює, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.
4.7. Сприяє діяльності правоохоронних та митних органів, органів охорони державного кордону в рамках транскордонного співробітництва.
4.8. Бере участь у розробці планів розбудови державного кордону, розвитку прикордонної, митної та сервісної інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон в межах своєї компетенції в рамках транскордонного співробітництва.
4.9. Представляє, у межах своїх повноважень, інтереси облдержадміністрації у відносинах з відповідними органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.
4.10. Сприяє залученню в економіку області інвестицій, в тому числі іноземних, налагодженню контактів з міжнародними фінансовими інституціями та організаціями.
4.11. Готує матеріали з питань міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва області до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій для делегацій області, що відряджаються за кордон.
4.12. Забезпечує інформування Міністерства закордонних справ України про укладені облдержадміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подання копій цих угод до Міністерства закордонних справ України.
4.13. Здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, а також комюніке з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації та погоджує їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України.
4.14. Готує та погоджує з Міністерством закордонних справ України технічні завдання, склад офіційних делегацій облдержадміністрації, а також перелік офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва.
4.15. Розробляє та погоджує з Міністерством закордонних справ України програми перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації та подальше інформування Міністерства закордонних справ України про результати цих зустрічей.
4.16. Бере участь у переговорах з представниками дипломатичних та ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції, за дорученням облдержадміністрації.
4.17. Координує діяльність підприємств-суб’єктів зовнішньоеконо-мічної діяльності, контролює виконання ними положень Закону України про зовнішньоекономічну діяльність, здійснення заходів, направлених на просування вітчизняних товарів і послуг на ринки збуту країн світу.
4.18. Надає комплексну організаційну, комунікативну та консультаційну підтримку з питань експортної діяльності вітчизняних товаровиробників.
4.19. Здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності області та вносить пропозиції щодо розвитку та нарощення експортного потенціалу області.
4.20. Інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області щодо економічних, комерційних, соціальних, екологічних та інших умов, необхідних для їх діяльності.
4.21. Здійснює, відповідно до законодавства та у межах своїх повноважень, наданих Мінекономрозвитку України, видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру (експортно-імпортні ліцензії, разові (індивідуальні) ліцензії) та щомісячне звітування Мінекономрозвитку України стосовно їх видачі.
4.22. Доводить до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази Мінекономрозвитку України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій, відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
4.23. Проводить моніторинг порушень законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, і стану розрахунків за експортно-імпортними операціями суб’єктів підприємницької діяльності області та подальше надання одержаної інформації Мінекономрозвитку України.
4.24. Здійснює аналіз стану повернення суб’єктами зовнішньоеконо-мічної діяльності області валютних і матеріальних цінностей, які на час порушення термінів, установлених законодавством, знаходяться за межами держави.
4.25. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.
4.26. Надає зацікавленим суб’єктам підприємницької діяльності області, незалежно від форми власності, інформацію за даними дипломатичних представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяння популяризації пропозицій підприємств області за межами України.
4.27. Сприяє розповсюдженню інформації щодо проведення міжнародних торговельно-промислових і торговельних виставок, ярмарків і презентацій.
4.28. Забезпечує координацію проведення заходів, присвячених відзначенню в області Дня Європи.
4.29. Звітує Міністерству закордонних справ України та Мінекономрозвитку України про діяльність Вінницької облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності.
4.30. Бере участь у розробленні та реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги: подає проекти для участі у конкурсних відборах; укладає грантові угоди; відкриває валютні рахунки в банківських установах; забезпечує нагляд за реалізацією проектів; визначає координатора проекту.
4.31. Погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги.
4.32. Аналізує та подає Мінекономрозвитку підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.
4.33. Бере участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України.
4.34. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з країнами ЄС та Балто-Чорноморського регіону, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції.
4.35. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
4.36. Надає адміністративні послуги.
4.37. Бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів.
4.38. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону.
4.39. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області.
4.40. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області.
4.41. Забезпечує розроблення заходів щодо регіонального розвитку та контролює їх виконання.
4.42. Забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період.
4.43. Здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку області для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання.
4.44. Здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій.
4.45. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
4.46. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону.
4.47. Готує пропозиції щодо погодження цін (тарифів) у випадках, передбачених законодавством.
4.48. Визначає інвестиційний попит області та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням.
4.49. Здійснює залучення, супровід і моніторинг інвестиційних проектів.
4.50. Готує пропозиції щодо надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів.
4.51. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату та готує і подає пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.
4.52. Аналізує діяльність промислових суб’єктів господарювання різних форм власності.
4.53. Надає організаційно-методичну допомогу з питань промислової та інноваційної політики.
4.54. На основі проведеного аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки регіону розробляє напрями промислової політики області.
4.55. Проводить моніторинг діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом на території області.
4.56. Готує пропозиції та матеріали на засідання обласної комісії з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом.
4.57. Проводить техніко-економічний та гірничо-екологічний аналіз діяльності гірничодобувних підприємств області.
4.58. Забезпечує моніторинг та аналітичне супроводження процесів, що відбуваються в гірничодобувній галузі економіки області.
4.59. Надає консультації з питань надрокористування.
4.60. Готує пропозиції щодо:
погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання фінансової допомоги на розвиток окремих інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних сферах виробництв;
створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та аналізу економічних і соціальних наслідків функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку;
включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;
створення індустріальних парків, в тому числі проектів концепцій індустріальних парків на землях державної власності;
державної підтримки індустріальних парків за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
реформування і розвитку сфери туризму, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації.
4.61. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
4.62. Готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету.
4.63. Розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм.
4.64. Бере участь у формуванні показників обласного бюджету по капітальних вкладеннях та цільових фондах охорони навколишнього природного середовища.
4.65. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва.
4.66. Бере участь у формуванні інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
4.67. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, а також здійснює моніторинг якості торгівельного обслуговування громадян суб’єктами господарювання всіх форм власності.
4.68. Організовує підготовку пропозицій до проекту плану заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на наступний рік та забезпечує реалізацію заходів з її виконання.
4.69. Бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності центрів надання адміністративних послуг та державних адміністраторів.
4.70. Проводить моніторинг щодо кількості проведених органами державного нагляду (контролю) планових та позапланових перевірок.
4.71. Бере участь у підготовці пропозицій щодо переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
4.72. Забезпечує виконання облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та подає Мінекономрозвитку інформацію щодо:
фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який знаходиться у сфері управління облдержадміністрації;
стану об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які знаходяться у сфері управління облдержадміністрації;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює облдержадміністрація.
4.73. Забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об’єктів державної власності.
4.74. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в організації участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах.
4.75. Проводить на території області роботу щодо організації діяльності з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів;
4.76. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, а також здійснює координацію діяльності в цій сфері інших органів виконавчої влади.
4.77. Проводить моніторинг та аналіз стану торговельної та виробничо-торговельної діяльності і побутового обслуговування населення.
4.78. Сприяє формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню асортименту товарів та поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення.
4.79. Забезпечує реалізацію програм розвитку внутрішньої торгівлі та інших заходів щодо стимулювання розвитку внутрішньої торгівлі і побутового обслуговування населення.
4.80. Здійснює співробітництво з громадськими організаціями та об’єднаннями суб’єктів господарювання сфери внутрішньої торгівлі та залучає їх до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі і побутового обслуговування населення.
4.81. Сприяє забезпеченню наявності у торговельній мережі соціально значущих продовольчих товарів.
4.82. Проводить аналіз розвитку внутрішньої торгівлі на відповідній території.
4.83. Готує пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо розміщення об’єктів торгівлі на відповідній території.
4.84. Сприяє місцевим товаровиробникам у реалізації їх продукції під час здійснення торгівлі на ярмарках.
4.85. Розробляє пропозиції щодо необхідності виробництва і реалізації продукції для місцевих потреб.
4.86. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку туризму.
4.87. Розробляє заходи, направлені на забезпечення розвитку туристичної галузі регіону та контролює їх виконання.
4.88. Сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, забезпечує рівні умови для суб’єктів, які провадять або здійснюють провадження туристичної діяльності.
4.89. Аналізує стан і тенденції розвитку туристичної сфери, бере участь у визначенні пріоритетів її розвитку, формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.
4.90. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері туризму.
4.91. Забезпечує участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів.
4.92. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської діяльності.”
4.93. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України.
4.94. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
4.95. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
4.96. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
4.97. Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень.
4.98. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
4.99. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
4.100. Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради.
4.101. У межах своєї компетенції забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.102. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
4.103. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
4.104. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
4.105. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
4.106. Співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу в межах делегованих повноважень органам виконавчої влади.
4.107. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
4.108. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
4.109. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
4.110. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
4.111. Забезпечує захист персональних даних.
4.112. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

5. Департамент має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою).
5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій.
5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінекономрозвитку. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

8. Директор Департаменту:
8.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.
8.2. Подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент.
8.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.
8.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.
8.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
8.6. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
8.7. Може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації.
8.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень.
8.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
8.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.
8.11. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області.
8.12. Подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
8.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту.
8.14. Здійснює добір кадрів.
8.15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
8.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
8.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
8.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
8.19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінекономрозвитку або Міністерством закордонних справ України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії) та заступників директора Департаменту, а також інших його працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії впроваджуються наказами директора Департаменту.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.

15. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

16. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Голова обласної державної
адміністрації                                                                                                                                            В. КОРОВІЙ